maandag 20 augustus 2007

Liever Vlaanderen - Belgicistische mythe 5 van 5 ... weerlegd

5. "LINKS" IS BETER BELGISCH: Er bestaat dus geen democratisch Vlaams-nationalisme, en aangezien “links” in principe universalistisch is, kan men het zo genaamde “Links-flamingantisme” probleemloos een contradictio in terminis noemen, onverdraagzaam zoals elke vorm van Vlaams-nationalisme dat is.

Leuk toch he, zelf uw stellingen poneren, niet voorleggen aan tegenstanders en dan uw eigen conclusies maken, gebaseerd op enkel uw eigen mening? “Er bestaat “dus” geen democratisch Vlaams-nationalisme” .
Dat bestaat wel, als zoveel mensen stemmen op communautaire partijen, dan zijn die partijen per definitie al democratisch gelegitimeerd. Misschien kunt u mijn tegenargument ook eens in uw conclusie opnemen. Links-flamigantisme is geen contradictio in terminis, misschien leest u beter eens Gramsci of Roosen, twee marxisten van het zuiverste gehalte die geen probleem zien in een eigen culturele identiteit. Als u universalisme aanhangt, dan moet u meteen ook uw belgicisme opbergen en uzelf wereldburger noemen.

Respect voor Vlaams-minnendheid is een heel andere zaak dan Vlaams-nationalisme. Ieder heeft recht op eigen cultuur, maar niemand heeft het recht op fundamentalisme, dit is: de eigen cultuur op te leggen aan anderen. Daarom is verzet tegen elke vorm van taaldiscriminatie een deel van de algemene progressieve strijd tegen discriminatie, maar is anderzijds Vlaams-nationalisme onverzoenbaar met het linkse en vooruitstrevende ideeëngoed.

Als ik uw redenering volg, dan heeft u evenmin recht de “Belgische cultuur” op te leggen aan Vlamingen die niet langer in de Belgische constructie willen leven. Bovendien juich ik uw verzet tegen taaldiscriminatie toe. Zullen we samen naar Brussel gaan om de taaldiscriminatie van de Vlamingen daar te gaan bestrijden?

Men kan extreem-rechts niet bestrijden door het te promoten. Wie voortdurend een verhaal verkondigt dat “goedkoop” het allerbelangrijkste is, ongeacht de kwaliteit, moet er niet van opkijken wanneer extreem-rechts vertelt dat “Vlaanderen goedkoper is dan België”. Ik zie ook weinig verschil tussen reality-programma’s waarbij deelnemers weggestemd worden, waarbij die elkaar met achterbakse truuken moeten wegwerken, en de afwijzing van solidariteit of het “aanpassen of opkrassen” bij extreem-rechts. Wie populisme zaait, zal populisme oogsten.

U raakt hier een belangrijk fenomeen aan, waar ik mij ook zorgen om maak. Al die spelprogramma’s waar de zwakste schakel moet verdwijnen, is de explicitering van een culturele transitie waarbij solidariteit op de helling gezet wordt. Ook ik ben voorstander van solidariteit met Wallonië, maar dan wel van een transparante solidariteit. Het populisme waar u zich net als mij zo aan stoort past in die discussie inderdaad niet thuis, maar vergeet niet dat extreem-rechts daar niet het monopolie op heeft. Stevaert, socialistisch kampioen, is de grootste naoorlogse populist van ons land.

Wat goed is voor België, is ook goed voor Vlaanderen, maar niet omgekeerd. Links Belgicisme is Drie-slag: tegen Vlaams separatisme, tegen Belgisch conservatisme en tegen extreem-rechts populisme. Zulk een veelvuldig project vormt ook een meerwaarde voor België. We kunnen dus hopen op en pleiten voor een samenwerking op Belgisch niveau voor de progressieve partijen en progressief-gezinden: een Belgisch-links-humanistisch platform.

Compleet onjuist. Wat goed is voor Vlaanderen is goed voor de federatie België (die geen federatie is). Heeft Vlaanderen een goed werkende economie, dan profiteert Wallonië daar mee van. Nekt Wallonië de economische mogelijkheden van Vlaanderen (zoals de aanleg van de Ijzeren Rijn), dan zal op termijn het beeld ontstaan van de redder die te zwak is om de drenkeling te redden, waardoor ze samen verdrinken. En pittig detail: elke redder weet dat bij het redden van een drenkeling in paniek, hij die bewusteloos mag slaan uit zelfverdeding. Gelukkig zijn wij nog wat ... toleranter zou ik haast zeggen.

Het hoofddoel is een algemeen welzijnsbeleid, waarbij mensenrechten centraal staan en richtinggevend zijn in een vredelievende maatschappij, waarin multicultureel burgerschap ethisch en legaal omarmd wordt, en waarbij natuurbescherming, dierenrechten en emancipatie één eenheid vormen, een Duurzaam België.

Niets van dit alles is onmogelijk in een Duurzaam Vlaanderen.

HLRF!
Smithson.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten